top of page

Bydd agendâu ar gael o leiaf wythnos cyn dyddiad y cyfarfod

Agendas will be available a least a week prior to the meeting date.

Gall aelodau'r cyhoedd a'r wasg fynychu'r cyfarfodydd a gallant gael unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt ar yr Agenda gan y Clerc, cyn y cyfarfod

Members of the Public and Press may attend the meetings and can obtain any documents referenced on the Agenda from the Clerk, prior to the meeting.

Cymeradwyir cofnodion yn y cyfarfod canlynol, ond gweler isod am gopi o'r cofnodion drafft o'r cyfarfod diwethaf:

​​​Minutes are adjusted and approved at the following meeting, but please see below for a copy of the draft minutes from the last meetings:

LCC AGM 1/5/2024 Cofnodion Drafft/ Draft Minutes

LCC Meeting 1/5/2024 Cofnodion Drafft/ Draft Minutes

2024-2025

Agendâu a Chofnodion

Agendas and Minutes

O ran ymddygiad y Clerciaid, mae'r Clerc yn un o weithwyr y Cyngor Cymuned, pe bai'n

Canfod bod ymddygiad yn torri ei gontract neu God Ymddygiad ar unrhyw adeg,

Bydd y Cyngor Cymuned yn ymdrin â hyn yn unol â'n gweithdrefnau statudol.


If you require an agenda and/or minutes that are not shown here  please contact the Clerk using the below link:  

bottom of page