top of page

Etholiadau a Swyddi Gwag Achlysurol
Elections & Casual Vacancies 

Nid oes gennym swyddi gwag ar hyn of bryd

We have no vacancies at the moment

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gynghorydd Cymuned, gweler y wybodaeth isod, a chysylltwch â'r Clerc gydag unrhyw ymholiadau neu gwestiynau:

If you are interested in becoming a Community Councillor, please see below information, and contact the Clerk with any queries or questions: 

Nodiadau ar gyfer darpar gynghorwyr a ffurflen / Notes for Prospective Councillors & Form

Canllaw Cynghorwyr Da/ Good Councillors Guide

 

Mae'r  dudalen Gwybodaeth ac Adnoddau  hefyd yn cynnwys gwybodaeth arall am rôl y Cynghorydd

The Information & Resources  page also contains other information on the role of Councillor

 

 

bottom of page