top of page

Gweithgareddau Lleol/ Local Activities

Alexandra Hall

Prynwyd y Neuadd gan drigolion y pentref yn gynnar yn y 2000au ac fe'i hachubwyd o fod yn adfeiliedig diolch i grant gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Wedi'i ail-agor yn 2010 ar ôl gwaith adnewyddu mawr, mae bellach yn darparu cyfleusterau ysgafn, awyrog a chroesawgar ar gyfer llu o ddefnyddiau.

Mae'r Neuadd yn gartref i nifer o weithgareddau rheolaidd, gan gynnwys Dawnsio Llinell, Ioga, Whist, Bore Coffi a lleoliad ar gyfer y Gymdeithas Hanes.

Ewch i wefan y Neuadd i gael mwy o wybodaeth am weithgareddau rheolaidd ac archebu'r lleoliad.

Cliciwch i ymweld â nhwTudalen FaceBook:

Harddwch ac Iechyd

The Beauty Patch

Mae salon harddwch ar gyfer merched. Yn cynnig triniaethau, pedicures, gel sglein, wynebau, cwyro, cerrig poeth, eyelash a thintio aeliau.
Ffôn: 07758 071818
FaceBook Tudalen: Cliciwch YMA

Gwesty'r Lake House Spa

Wedi'i leoli taith gerdded fer o'r gwesty, mae ein Spa gwych yn cynnig cyfleusterau moethus i bawb.  Byddwch yn aml yn mwynhau nofio unigol yn ein pwll nofio heddychlon 15m, wedi'i ategu gan dwb poeth awyr agored wedi'i osod ar y balconi, ac yn edrych dros ein llyn hardd.

​​​

Ffôn: 01591 620202

Gwefan: www.lakecountryhouse.co.uk

Cerdded

Mae Rheilffordd Calon Cymru yn rhoi mynediad hawdd i Langammarch lawer o deithiau cerdded

Ysgrifennwyd Canllaw Cerdded Llangammarch yn wreiddiol gan Jane Griffiths ac mae wedi'i ddiwygio a'i ddiweddaru gan Richard a Caroline Mears. Mae darluniau gan Lynn Phennah a Linda Hartley o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r llyfryn sy'n cynnwys 8 taith gerdded ar gael o Swyddfa'r Post yn Llangammarch am £3. Mae'r elw yn mynd i Neuadd Alexandra.

Mae'r teithiau cerdded o hyd gwahanol ac yn amrywio o hawdd/cymedrol i'r rhai sy'n cynnwys dringo egnïol.

The Llanwrtyd Walkers

Mae gan Llanwrtyd hanes hir o drefnu digwyddiadau cerdded a chroesawu cerddwyr. Mae amgylchedd mynyddig hardd y Cambrian yn darparu lle dramatig a heddychlon i gerdded a phrofi natur, ac yn 2018 cafodd y dref statws 'Llanwrtyd Wells Walkers are Welcome'.

​​

Mae gan y Neuadd Arms a'r Ganolfan Treftadaeth a Chelfyddydau daflenni i'ch helpu i lywio'r llwybrau. Mae'r rhain yn cynnwys teithiau cerdded byr megis ar hyd Afon Irfon a ffordd i Eglwys Dewi Sant hynafol, neu ymhellach i ffwrdd yn archwilio dyffryn Abergwesyn neu Ddyffryn Doethie.  Gydag ychydig ddyddiau o rybudd, gall y Neuadd Arms drefnu teithiau cerdded hirach dan arweiniad i grwpiau.

 

Mae tri grŵp cerdded yn cynnal teithiau cerdded wythnosol rheolaidd. Rydym yn aml yn defnyddio Llwybr Llinell Calon Cymru pellter hir gan ddefnyddio'r trên i ddechrau a gorffen. Mae yna grwpiau cerdded sy'n darparu ar gyfer pellteroedd hir a byr ac ar gyfer pob gallu. Mae croeso i ymwelwyr ymuno â'r rhain.

https://www.llanwrtydwalkersarewelcome.com/

Alexandra Hall

The Hall was bought by residents of the village in the early 2000s and was rescued from dereliction thanks to a grant from the Welsh Assembly Government.

Re-opened in 2010 after major refurbishment, it now provides light, airy and welcoming facilities for a multitude of uses.

The Hall is home to a number of regular activities, including Line Dancing, Yoga, Whist,  Coffee Mornings and base for the History Society.

Please visit the Hall's website for more information about regular activities and booking the venue.

Click to visit their FaceBook Page:

Beauty and Health

The Beauty Patch

A beauty salon for ladies. Offering manicures, pedicures, gel polish, facials, waxing, hot stones, eyelash and eyebrow tinting.
​Phone: 07758 071818

 

The Lake House Hotel Spa

Situated a short walk from the hotel, our fabulous Spa offers luxurious facilities for all.  You’ll often enjoy a solo swim in our peaceful 15m swimming pool, supplemented by an outdoor hot-tub set on the balcony, and overlooking our beautiful lake.

​​

Phone: 01591 620202

web: www.lakecountryhouse.co.uk

Walking

The Heart Of Wales Line gives easy access to Llangammarch many walks

The Llangammarch Wells Walking Guide was written originally by Jane Griffiths and has been revised and updated by Richard and Caroline Mears. Illustrations are by Lynn Phennah and Linda Hartley of the Brecon Beacons National Park Authority.

The booklet containing 8 walks is available from the Post Office in Llangammarch for £3. The proceeds go to the Alexandra Hall.

​The walks are of different lengths and range from easy/moderate to  those that include a strenuous climb.

The Llanwrtyd Walkers

Llanwrtyd Wells has a long history of organising walking events and welcoming walkers. The beautiful Cambrian mountain environment provides a dramatic and peaceful place to walk and experience nature, and in 2018 the town acquired the status of ‘Llanwrtyd Wells Walkers are Welcome’.

The Neuadd Arms and the Heritage and Arts Centre have leaflets to help you navigate the trails. These include short walks such as along the River Irfon and road to the ancient St David’s Church, or further afield exploring the Abergwesyn valley or the Doethie Valley.  With a few days’ notice the Neuadd Arms can arrange longer guided walks for groups.

 

Three Walking Groups hold regular weekly walks. We often use the long-distance Heart of Wales Line Trail using the train to start and finish. There are walking groups catering for long and short distances and for all abilities. Visitors are welcome to join these.

https://www.llanwrtydwalkersarewelcome.com/

bottom of page